Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού

2ded9d06202dff1f6b8071cb70aba6eb_XL

 

Οι συναντήσεις Συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού, αφορούν εφήβους και ενήλικες με σκοπό την πιο ασφαλή λήψη απόφασης, την επαγγελματική κινητοποίηση και αποκατάσταση.

Η διαδικασία αυτή έχει ως στόχο το άτομο να:

-εντοπίσει και να αναγνωρίσει τις δεξιότητες, τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες του

-καταρτίσει ατομικό σχέδιο δράσης

– δημιουργήσει βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτικές επιστολές

– δημιουργήσει θετική αυτοεικόνα

– συνδέσει τις σχολικές ή επαγγελματικές εμπειρίες με την επιλογή καριέρας

– λάβει απόφαση που του ταιριάζει καλύτερα για σπουδές ή επαγγελματικές επιλογές

– βρει πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση στη σύγχρονη κοινωνία της δια βίου μάθησης

– γνωρίσει τρόπους δικτύωσης και προώθησης του βιογραφικού στην αγορά εργασίας

– μάθει επικοινωνιακούς τρόπους παρουσίασης σε μια συνέντευξη καθώς και παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της καριέρας

– αξιοποιήσει την πληροφόρηση σχετικά με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες

– μάθει τεχνικές εξισορρόπησης μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

– Επιχειρήσει αξιοποιώντας επιδοτήσεις ή άλλες μορφές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

 

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται ατομικά και ομαδικά, σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες του ενδιαφερόμενου.